Poros Seni dan Budaya Bali

Sunday, 22 July 2018

MALAJAH MAMACA BALI SINAMBI MASATUATukang pancing 
Di pasisi kangin ada anak mondok padidiana pesan, madan I Aget. Gegaene lemah-peteng, tuah maboros ka alase tekening mamancing dogen. Lemahne luas maboros, petengne ia negakin jukung ka tengah pasihe ngaba jukung.
Sedek peteng, galang bulan luwung pesan, ia lantas nyemak jukung teken pancingne, ngalaut ia ngatengahang lakar mamancing. Beh apa kaden lega kenehne ningalin ombake ane kasunarin baan i bulan. Sasubane ia neked di tengah, ditu lantas ia mulang pancing. Tusing makelo, saget marasa suba ada ngedetin pancingne. Ditu lantas tingtinga pancingne, nanging sing ja be bakatanga, tuwah kaang atebih ngetet sik pancingne. Ditu laut kaange ento entunganga buin ka pasihe. Pancinge buin kone jangina bebaren, lantas pulanga. Buin kejepne marasa ada be ngedetin, lantas tingtinga, buin kone kaang bakatanga. Nganti suba gedeg pesan I Aget, baan sabilang tingtinga pancingne, tuara lenan teken kaang dogen ngetet di pancingne. Ditu lantas ia makisid tongos. Ditu buin jani pancinge pulanga. Kanti suba makelo pesan ia ngantiang ditu, masih tuara masa ada ngedetin pancingne. Nyumingkinang ngedegang dogen kenehne I Aget. Pelan suba makire galang kangin, masih tusing ada be ngedetin pancinge. Ditu ia makeneh mulih. Mara ukana tingtinga pancingne, marasa buin ada ngedetin. Ditu lantas ampiganga pancingne, kadene be gede jenenga ngamahin, pamupune buin masih tuah akaangan dogenan. Mara ukana entunganga kaange ento, ia makeneh-keneh, kene papinehne :"Ah lakar aba mulih ja kaange ne, singa kaget nyen sadian deweke nekain". Ditu lantas kaange ento penpena sik kantongne, tur ia malipetan mulihne. Sasubane ia neked  jumahne laut kaange gantunga di capcapan paone.
Kacarita buin manine, semengan pesan suba ia nyemak eteh-eteh ne maboros,ngalaut masusupan ka tengah alase. Suba peteng mara ia kone mulih. Uli joh kone ia suba ningalin ada sembe di pondokne. Tingalina masih ada anak luh bajang buin jegeg, repot ngaenang darang nasi. Buat anake luh ento, tusing pesan ia nawang. Ditu ia ngenggalang majalan ngojog ka pondokne. Mara ia neked ditu, tengkejut pesan ia, krana anake eluh ento tusing buin ada di pondokne. Mailehan alih-alihina, masih tusing tepukina. Ditu ia laut madaar.
Buin mani semengan, asana ada anak nunden dewekne, mara ia bangun, tuara ja ningalin apa-apa. Ngon pesan kenehne I Aget, krana bes tawahne. Ditu lantas ia makeneh ngintip, apang tawanga pasajane pesan, nyen ke anake luh ento, dewa apa manusa. Suba suwud keto, lantas ia nyemak panahne laut pesu. Nangingke ia tusing ja lantas ka alase, ngalaut ia ngalingkung di samping pondokne. Uli ditu baana ngintip. Tusing makelo ia nongos ditu, ajinanga kaangne pesu andus, makelo-kelo nyansan  ngedenang dogen lepukan anduse ento, nyansan  suba mapindan manusa. Jani nyansan  nyenikang dogen kone lepukane, nanging papindane ento jani nyansan  nerangang. Sasubane anduse ento ilang, dadi jelema luh jegeg tan kadi-kadi. I Aget, mara ningalin anake ento, tusing pesan ia ngidayang ngeret kenehne buduh kasemaran teken anake luh ento. Ditu laut ia ngenggalang bangun uli di paengkebane, ngojog sik tongos kaange magantung, lantas jemaka kaange ento tur cakcaka kanti dekdek pesan. Uli sekat ento, anake luh sing ja ia ngidayang buin malipetan ka tengah kaange, karana kaange ento jani suba dekdek remuk buka tepunge. Makelo-kelo , lantas anake eluh ento anggona kurenan teken I Aget. Uli sekate ia ngelah kurenan, ia sayan sawai-wai nyugihang dogenan, ririh tur sakti mawisesa.
Kacarita jani, Ida Sang Prabu ane malinggih di desane ento mireng orti, yan I Aget ngelah kurenan kaliwat jegeg. Duaning anake agung kaliwat momo murka, dadi arsaang Ida kurenan I Agete.  Laut Ida ngutus papatih Idane, kanikayang natasin kema, tur suba kanikayang mamadik kurenan I Agete. Sawireh I Aget tresna pesan makurenan, apa buin kurenane lebih-lebih pesan tresnane tekening I Aget, dadi sing aturanga teken I Aget. Ane luh masih ia tusing ngiring buka pangandikan Ida Anake Agung. Duaning aketo, merang kayun Ida Sang Prabu, lantas ia nganikayang ngarejek I Aget. Baan kasaktian I Aget bas kaliwat, tuara ja nyidayang balan Ida Sang Prabu bakal ngalahang I Aget. Ditu lantas Ida Sang Prabu matandang wirang teken I Aget. Beh, apa kaden ramen siatne I Aget ngiring Ida Anake Agung, saling tumbak, saling lantig, masih tuara ada karoan ane kalah. Kasuen-suen, kasor Ida Anake Agung. Sasedan idane, panjake tuara ja buin bani ngarepang bakal ngalawan I Aget. Ditu laut makejang pada nyumbah I Aget tur makejang ngidih urip tekening ia. Makelo-kelo makejang panjakne Ida Anake Agung ane suba lina, bakti kapining I Aget. Jani sawireh tusing ada Agung buin di desane ento, I Aget lantas jenenganga agung teken para panjakne makejang.

Share:

0 komentar:

Post a comment

NGIRING SARENG-SARENG NEES PANGLIMBAK COVID-19 RING BALI

PANGUPAYA NAMBAKIN COVID-19

Self-quarantine-is-recommended-for-individuals-who-have-been-directly-exposed-to-the-new-Coronavirus-or-have-history-of-travel-in-infected-or-heavily-populated-areas SAMPUNANG KIJA-KIJA SELAMI PANDEMI COVID-19