Poros Seni dan Budaya Bali

Monday, 4 March 2019

WIMBA TEKS DHARMA WACANA

Luh Bulaning Dwi Rahayu, Pamilet Pacentokan Dharma Wacana ring Pakeling Wanti Warsa WHDI Kab.Tabanan
OM SWASTIASTU
Ida dane sane banget wangiang titiang, sadurung titiang matur, lugrayang titiang ngaturang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Parama Kawi riantukan wantah sangkaning asung kerta wara nugrahan Ida, ring galahe sane kalintang becik puniki titiang sapunika taler ida dane prasida masadu ajeng mungguing ngamiletin utsawa dharma wacana rahinane mangkin. Dumadak rikawekasan pamargi asapuniki sayan limbak kawentenanipun mawastu sida ngwetuang jagat Baline rajeg. Inggih ida dane sinareng sami, mungguing dharma wacana sane jagi aturang titiang inggih punika mamurda “SWADHARMANING ANAK ISTRI HINDU NGULATI KULAWARGA BAGIA”.
Ida dane sane banget kusumayang titiang, maosang indik swadharmaning anak istri Hindu sayuwakti nenten sida kapalasang ring kawentenan kulawarga. Kasujatianne, anak istri taler kabaos anak luh. Luh ngaran luih. Nika mawinan, ring kitab suci Kutara Manawa III.56 kabaosang, ring dija ja anak istri kaluwihang/, irika para dewatane rumasa seneng, sakewanten yen wenten anak maparilaksana corah ring anak istri, nenten wenten upacara suci sane maphala becik kapiningipun.
Inggih ida dane sareng sami, yadiastun kawentenan anak istri pinih luwih, ipun taler madue swadharma. Yening carcayang titiang, swadharma anak istri pinaka WANITA HINDU inggih punika:
1. Anak istri pinaka pakardin Ida Sang Hyang Widhi Wasa
Iriki manusa kasengguh “Bhakta”. Manut kitab Bhagawadgita XII.13 kabaos wenten pepitu sane pinaka cihna manusa kasengguh Bhakta, minakadi: 
sang sane asih ring sarwa prani pakardin Ida Sang Hyang Widhi; 
sang sane asah, asih, asuh ring jadma tiosan; 
olas asih; 
nenten lobha/ seneng mapunia; 
nenten nyapa kadi aku; 
pada pantaraning suka wiadin duka; 
miwah setata ngampurayang kaiwangan anak tiosan. 
Makapitu punika patut kalaksanayang ring kulawarga gumanti ngwangun kulawarga sane sukinah.
2. Swadharma pinaka anak istri
Pinaka witning tresna asih, anak istri kabaos “dewi” sane mateges sunar. Kulawarga sane madue anak istri maparilaksana olas asih, punika maarti kulawarga inucap sampun bagia. Anak istri sapatutnyane nyinahang raga pinaka wit lan cihna olas asih, duaning sapunika anak istri patut ngamargiang swadharmanipun pinaka pakardin Ida Sang Hyang Widhi Wasa.


3. Swadharma pinaka kurenan/rabi
Ida Sang Hyang Widhi Wasa ngardi anak lanang lan anak istri gumanti nglanturang pratisentana majalaran antuk pawiwahan kadasarin olih kitab suci. Majalaran antuk mapawiwahan, prasida kawangun kulawarga lan iriki anak istri pinaka ibu. Anak istri pinaka kurenan/rabi sane maparilaksana becik kabaos “sadwi” sane mateges anak istri luwih ring pakurenan sane kukuh ngamargiangTri Kaya Parisudha. Swadharman anak istri ngwangun sane mawasta karakter positif ring kulawarga. Indike punika kabaosang ring Kitab Manawa Dharmasastra IX.27 inggih punika ngembasang pianak miwah ngupapira sang sane embas sane pinaka wit wantah anak istri duaning sapunika patut kaluwihang.

4. Swadharma pinaka ibu
Paiketan pantaraning jadma lanang lan istri malarapan pawiwahan mangda kadasarin antuk tresna asih. Ngwangun kulawarga pinaka silih tunggil pahan CaturAsrama, inggih punika Grahasta Asrama. Ring grahasta asrama puniki, sang mapakurenan kadadosang nyujur Catur Purusa Artha, minakadi: Dharma, Artha, Kama, lan Moksa. Duaning sapunika, sane patut kamargiang olih sang sane magrahasta asrama wantah nglanturang pratisentana. Punika mawinan, silih tunggil swadharman anak istri inggih punika pinaka ibu. Swadharman anak istri pinaka ibu, manakadi: ngembasang pianak; ngupapira ring kauripan sakadi ngicenin pendidikan wiadin kawagedan; miwah ngemban kulawarga mangda trepti.
Inggih ida dane sane wangiang titiang, yening maosang indik pangrembe anak istri Hindu wenten petang baga, minakadi: baga domestik, baga, sosial, baga upacara, miwah baga publik.
1. Pangrembe baga domestik
Pangrembe ring baga domestik mapaiketan risajroning kulawarga sane kalaksanayang wit saking wau mapakuren ngantos riwekas. Anak istri patut ngupapira pianakipun, minakadi ngicenin ajeng-ajengan sane mawiguna miwah ngicenin tetuek kauripan gumanti I pianak prasida mawiweka ring pagubugan.

2. Pangrembe baga sosial
Pangrembe baga sosial mapaiketan ring nyama beraya. Ngayah/nguopin ring pakraman patut kalaksanayang olih anak istri mangda sida ngiket rasa manyama beraya ring pagubugan sakadi ring banjar wiadin ring desa gumanti ngamedalang rasa saling asah, asih, lan asuh.

3. Pangrembe baga upacara
Pangrembe baga upacara mapaiketan ring yadnya. Yen cingak ring kauripan sarahina, saking matetuesan, majaitan, matanding banten, miwah ngaryanin uparengga yadnya tiosan, akehan anak istri sane pinaka pamucuk. Sapunika taler sajeroning ngamargiang Nitya Karma Yadnya (yadnya sane kamargiang sarahina) minakadi Tri Sandya lan yadnya sesa miwah Naimitika Karma Yadnya (yadnya sane kamargiang nganutin sasih/pawukon) minakadi pujawali, mlaspas, miwah sane tiosan wantah kamargiang oleh anak istri.

4. Pangrembe baga publik
Pangrembe baga publik mapaiketan ring geginan utawi pakaryan. Anak istri sane madue geginan utawi pakaryan (basa kerennyane “WANITA KARIR”) kabaos Brahma Vadini. Wanita karir patut madue sane kabaos keterampilan profesi napike punika Brahmana, Ksatriya, Wesya, wiadin Sudra. Agama Hindu nenten ngwatesin anak istri ring geginanipun sakewanten sane pinih utama swaginanipunpatut nganutin tetuek ajah-ajahan Agama Hindu.
Inggih ida dane, yening cutetang titiang, maka tetikes daging dharma wacanan titiang inggih punika anak istri sane luwih wantah anak istri sane olas asih lan pageh ngamargiangswadharma. Duaning asapunika, ngiring iraga ngrembe visiWHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) gumanti ngwetuang anak istri Hindu sane pradnyan, mandiri, saha maparilksana sadu..
Inggih ida dane sane banget kusumayang titiang, wantah kadi asapunika mungguing dharma wacanan titiang ring galahe sane becik kadi mangkin puniki, dumogi wenten pikenohipun. Manawi wenten atur titiang sane nenten manut ring kayun,, lugrayang titiang nglungsur geng rena sinampura. Maka wesananing atur, puputang titiang antuk parama santih.
OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM

Share:

0 komentar:

Post a comment

NGIRING SARENG-SARENG NEES PANGLIMBAK COVID-19 RING BALI

PANGUPAYA NAMBAKIN COVID-19

Self-quarantine-is-recommended-for-individuals-who-have-been-directly-exposed-to-the-new-Coronavirus-or-have-history-of-travel-in-infected-or-heavily-populated-areas SAMPUNANG KIJA-KIJA SELAMI PANDEMI COVID-19